BSD - 500

Máy tăng thân nhiệt BSD - 500 - Tác động bề mặt