BAN QUẢN TRỊ - PYREXAR

Lời chào từ CEO - PYREXAR, Mark Falkowsk

Lời chào từ CEO - PYREXAR, Mark Falkowsk

“Chúng tôi đang nỗ lực để tạo ra sự khác biệt trong Chăm sóc ung thư. Những lợi ích của phương pháp Tăng thân nhiệt đã được chứng minh một cách thuyết phục trong điều trị ung thư. Pyrexar sẽ tiếp tục làm việc với các bác sĩ, nhà nghiên cứu, các trung tâm ung thư và trường đại học để đưa công nghệ này lên vị trí dẫn đầu.”